Hindi Lyrics > Marathi Lyrics > Jait Re Jait

Following are the marathi lyrics of songs from 'Jait Re Jait'.

Jait Re Jait

Movie Name - Lyrics Title
Jait Re Jait - Aamhi Thakara Thakara Ya Raanachi Paakhara
Jait Re Jait - Gorya Dehavarati Kanti
Jait Re Jait - Dongar Kaathadi Thakarvaadi
Jait Re Jait - Jambhul Pikalya Zadakhali Dhol Kunacha Vaajaji
Jait Re Jait - Mi Raat Taakali Mi Kaat Taakali
Jait Re Jait - Nabh Utaru Aala Chimb Tharatharaval

Did you like this movie & songs?